KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni; Levent Mah. Fulyalı Sokak No:24 Beşiktaş İstanbul adresinde müesses Parlak Gelecek Araştırma ve Stratejik Dan. Hizm. Ltd. Şti’nin (PARLAK GELECEK) sorumlu olduğu kişisel verilere ilişkin uygulamaları hakkında aydınlatma amacı taşımakta olup, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde elde edilen ve işlenen kişisel verilerin tümü için geçerlidir. PARLAK GELECEK ihtiyaç halinde aydınlatmanın içerik ve kapsamını güncelleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

PARLAK GELECEK, medikal, telekomünikasyon, bankacılık ve finans, hızlı tüketim, dayanıklı tüketim, otomotiv, perakende, küçük ev aletleri, eğlence, medya, hızlı tüketim, finans teknolojileri, enerji, sigorta, inşaat ve gayrimenkul, eğitim dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli sektörlere ilişkin Çok çeşitli sektörleri içerecek şekilde kullanım, tutum ve davranış araştırmaları, marka imajı ve kurumsal imaj çalışmaları, reklam öncesi ve sonrası testleri, iletişim ve yeni ürün geliştirme için iç görü elde etme çalışmaları, konsept testleri, ambalaj, isim, logo ve yeni ürün testleri, ihtiyaç ve motivasyon araştırmaları, bariyer araştırmaları, yaşam tarzı ve segmentasyon araştırmaları, memnuniyet, beklenti ve karşılanmayan ihtiyaç araştırmaları, trend araştırmaları, semioloji gibi tür ve çeşitlerde araştırma, istatistik, analiz ve danışma alanında yürüttüğü ticari faaliyeti gereği ilişkide bulunduğu gerçek kişilere ait kişisel verilere ihtiyaç duyabilmektedir.

Söz konusu gerçek kişi grupları araştırma katılımcılarının yanı sıra, anketörlük, moderatörlük, döküm, tercüme gibi hizmet alımları yapılan gerçek kişi tedarikçileri, avukat, muhasebeci gibi gerçek kişi danışmanları ve müşterileri dahil faaliyeti esnasında ticari ilişki içinde bulunduğu tüm iş ortaklarının çalışanları ve hissedarlarını, PARLAK GELECEK işyeri ve stüdyolarına gelen ziyaretçileri yahut PARLAK GELECEK’e iş başvurusunda bulunan adayları da (Diğer İlgili Kişiler) kapsayabilmektedir.

Araştırma katılımcılarına ait kişisel veriler doğrudan ilgili kişiler tarafından gönüllü olarak verilmekte yahut katılımcı olmak istedikleri için gönüllü şekilde bilgilerini paylaştıkları katılımcı tedarikçisi iş ortaklarından daha önce bunlara verdikleri onaylar dairesinde temin edilebilecek olup; yüz yüze görüşmelerde alınan notlar, basılı formların doldurulması gibi otomatik olmayan yahut, web tabanlı, çevrim içi uygulamalar üzerinden anket yanıtlanması, yüz yüze verilen yanıtların anketörler tarafından kullanılan tabletlere girilmesi, ses ve görüntü kayıtları, telefon ile gerçekleştirilen görüşmeler gibi otomatik olmayan yollarla elde edilir.

Diğer ilgili kişilere ait kişisel veriler de benzer şekilde doğrudan ilgili kişilerden yahut sicil gazetesi, tescil bilgileri, kredi istihbarat kuruluşları gibi dış kaynaklardan değerlendirme, bilgi ve kayıt formları, sipariş ve ödeme talimat formları, cari hesap, hizmet, satış, satın alma gibi sözleşmelerin ekinde yer alan vergi levhası, imza sirküleri, nüfus cüzdan sureti gibi basılı evrak gibi otomatik olmayan yollarla yahut e-posta, PARLAK GELECEK tarafından kullanılan web tabanlı portallar gibi tamamen veya kısmen otomatik yollarla tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde elde edilmektedir.

Yukarıda sayılan tüm kişi gruplarına ait kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için doğrudan doğruya gerekli olması halinde, PARLAK GELECEK’in bildirimde bulunma, açıklama ve ilan etme, kayıt tutma ve saklama gibi hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi yahut bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu takdirde elde edilebilir.

PARLAK GELECEK kişisel verileri ayrıca, aşağıda ayrıntılı olarak izah edilen amaçlar doğrultusundaki meşru menfaatleri için zorunlu olduğu ölçüde elde edebilecek olup, bu hallerde temel hak ve özgürlüklere zarar vermemeye dikkat eder. İlgili kişilerin kendileri tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler PARLAK GELECEK tarafından alenileştirme amaç ve kapsamına uygun şekilde işlenebilecektir.

Kişisel veriler fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan bir kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için de zorunlu olduğu ölçüde elde edilebilir ve işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Araştırma Katılımcıları

Araştırma katılımcılarının isim, soy isim, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri ile telefon, (yerinde yapılan araştırmalarda) adres gibi iletişim bilgileri araştırmanın kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak, bu amaçla gerekli kalite kontrol ve doğrulama süreçlerini yürütmek, varsa eksikliklerin tamamlanması yahut hataların/çelişkilerin giderilmesi, suiistimal, sahtecilik, dolandırıcılık gibi kötü niyetli fiillerin önlenmesi, tespit edilmesi, engellenmesi, araştırmaya katılım karşılığında menfaat ve çeşitli avantajlar sağlanan hallerde, teslim belge ve makbuzlarının tanzimi ve temini gibi amaçlarla elde edilmekte ve işlenmekte olup, kalite kontrol, analiz ve araştırmayı yaptıran kuruluşa rapor teslimi aşamalarının tamamlanmasını müteakip belirli bir süre sonra erişilebilir sistem ve kayıt ortamlarından silinir.

Bunun dışında araştırmanın yukarıda ayrıntılı şekilde örneklendirilmiş olan konusuna ve türüne göre katılımcıların verdikleri yanıtlar, kişilerin belirlenebilmesini sağlayan kimlik, iletişim bilgisi gibi kişisel verilerle eşleştirilmeksizin anonim olarak, bütünsel, kümülatif analiz sonucu teşkil edecek şekilde kullanılır ve muhafaza edilir. Bu yanıtlar zaman zaman ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi özel nitelikli veriler içerebilmekte olup, bunlar ancak katılımcıların açık rızası alınarak işlenir ve PARLAK GELECEK tarafından özel güvenlik tedbirleri alınır.

Diğer İlgili Kişiler

PARLAK GELECEK, İsim, soy isim, TC kimlik numarası, nüfus cüzdan sureti, ehliyet sureti gibi kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki ve ticari bilgiler, iş ilişkisi içinde gerçekleştirilen iş ve işlemler, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, fatura bilgileri, ödeme, borç ve tahsilat bilgileri gibi mali bilgiler, ziyareti içeren güvenlik kamerası kayıtları gibi kişisel verileri; faaliyetini yürütürken, meşru ticaret ve iş amaçlarıyla ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kendi kontrolündeki veri kayıt sistemlerinde muhafaza edebilir, görüntüleyebilir, analiz edebilir ve gerektiği ölçüyle sınırlı olacak şekilde kullanabilir.

Kişisel verilerin bu şekilde ve yukarıda yer verilen hukuki sebepler dairesinde işlenmesi; üretim ve imalat, pazarlama ve satış süreçlerinin takip ve yönetimi, hizmet taleplerinin karşılanması, memnuniyet ve şikayet yönetimi, PARLAK GELECEK tarafından ihtiyaç duyulan ürün ve hizmet satın almalarının gerçekleştirilmesi, fiziksel, teknik, mali ve ticari güvenliğin sağlanması, ödeme yapılması, tahsilat takibi, bütçe ve finansal planlama, hesap yönetimi, denetim, raporlama, kaynak yönetimi, planlama, istatistik ve analiz çalışmaları, şirket içi idari operasyonların yürütülmesi ve iş ilişkisi süresince irtibat sağlanması gibi amaçlar taşımaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Kişisel veriler yukarıda yer verilen hukuki sebep ve amaçlarla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olacak şekilde ve yine her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; gerekli hallerde açık rıza alınarak “bilinmesi gerekli” kuralına sıkı biçimde bağlı olarak paylaşılabilir.

Araştırma katılımcılarının kişisel verileri yukarıda sayılan hukuki sebepler dairesinde PARLAK GELECEK’in araştırma operasyonunun sahada gerçekleştirilmesi için yetkilendirdiği anketör, moderatörlük, görüşme kayıtlarının döküm ve çevirisi gibi hususlarda destek olan araştırma takım ve ekipleri ile ve/veya bunların bağlı olarak çalıştığı iş ortakları ile paylaşılabilir. Araştırma katılımcılarının kişisel verileri açık rızaları olmaksızın araştırmayı yaptıran kuruluşlar ile paylaşılmaz.

Diğer ilgili kişilerin kişisel verileri PARLAK GELECEK’in ticari faaliyetleri kapsamında dış kaynak hizmet alımı yaptığı tedarikçileri, danışmanları vb. ile; PARLAK GELECEK’in iştirak ve grup şirketleri, hissedarları ile yahut yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. PARLAK GELECEK’in faaliyetleri çerçevesinde, bu politika ve aydınlatma metninde ayrıntılı şekilde izah edilen amaç ve kapsam dairesinde kullandığı, tamamen şirket içi iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine özgülenmiş e-posta hizmet sağlayıcısı yurt dışında bulunan sunucular üzerinde çalışabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında

kendinizle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini öğrenebilir,
Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak, bu kapsamdaki taleplerinizi iletmek ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan hususlarda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz kvk@futurebright.com.tr adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle parlakgelecek@hs01.kep.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Taleplerinizin değerlendirmeye alınabilmesi için başvurunuzda aşağıdakilerin tam ve eksiksiz olması ilgili mevzuat uyarınca zorunlu tutulmuştur:

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu

Taleplerinizin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeyi unutmayınız.

Size en makul sürede ve her durumda başvurunuzun bize tebliğ edildiği veya ulaştığı tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) gün içinde dönüş yapılacaktır. Talebinizin karşılanması için gerçekleştirecek işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ilgili mevzuatın izin verdiği bir ücret alınabileceğini hatırlatmak isteriz.